Skip to main content
RSS

Εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για τριάντα χρόνια για δενδροκαλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για τριάντα χρόνια για δενδροκαλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών, στον οικισμό Αρριανών και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

 

| Περίληψη Διακήρυξης | | Διακήρυξη |

  • Δημιουργήθηκε στις

Προκήρυξη κενών θέσεων προς απόδοση στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών

  • Δημιουργήθηκε στις

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο Δήμο Αρριανών, που εδρεύει στη Φιλλύρα Ν. Ροδόπης, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- οικονομικού με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

 

 

 

| Ανακοίνωση |

  • Δημιουργήθηκε στις

Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2019

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2019, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα‐ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του
καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Γκαϊτατζίδης Παντελής, ιστοσελίδα: www.arriana.gr, κωδικός NUTS: EL 513
Κωδικοί CPV στα καύσιμα:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100‐5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – CPV: 09134100‐8
ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ – CPV: 09132100‐4
Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός
Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ‐ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:
1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 35.015,16 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 70.404,37 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη 4.038,31 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,00€
2. Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 17.495,77 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 35.178,42 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη 2.017,79 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€
3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 12.249,40 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 24.629,65 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 1.412,73 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,01€
4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης 14.013,94 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 28.177,59 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 1.616,23 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.928,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 320.000,00€
Υποδιαίρεση σε Τμήματα: ΝΑΙ, ΣΥΝΟΛΟ: 4. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2580,65 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα‐τμήμα για την οποία θα συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
Δημοσίευση‐ Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 65115.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 8 Οκτωβρίου 2018, προσωρινός αριθμός αναφοράς ID: 18‐452241‐001 .
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

| Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | Διακήρυξη | | ΕΕΣ| | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς |

  • Δημιουργήθηκε στις

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών προΟ Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών».
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον οικισμό Δειλινών στις 26-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).
Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΚΕΡΑΣΙΕΣ'' ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 26-10-2018».
Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς είναι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52807 & 2531352800.

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

 

 

  • Δημιουργήθηκε στις

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του νηπιαγωγείου Κύμης

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Κύμης. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Κύμης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Κύμης του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις: μία αίθουσα τoυλάχιστον 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2.Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρριανών (Φιλλύρα,69300), υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση, Φιλύρα 69300 Σάπες, Τηλέφωνα: 2531352800, 2531352802, 2531352804 FAX:25313 52808 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών www.arriana.gr.

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης

  • Δημιουργήθηκε στις

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον οικισμό Αγιοχωρίου

Ο Δήμαρχος Αρριανών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ », με προϋπολογισμό 49.959,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr .

Περισσότερα …Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον οικισμό Αγιοχωρίου

  • Δημιουργήθηκε στις

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του 2θέσιου Νηπιαγωγείου Αρριανών. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Αρριανών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αρριανών του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις: Δύο αίθουσες 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

  • Δημιουργήθηκε στις

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Κύμης

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Κύμης. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Κύμης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Κύμης του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις : μία αίθουσα τoυλάχιστον 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2.Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

  • Δημιουργήθηκε στις

Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.998,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα Φιλύρα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.)
Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Πληροφορίες, αντίγραφο των τευχών και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καραολάνης Ευάγγελος τηλ. 25313 52839)

 

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Μελέτη-Π/Υ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) |

  • Δημιουργήθηκε στις