Skip to main content

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Ο Υγιής Δήμος - Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”».

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,τηλ. +30 2531352824, φαξ: +30 2531352826, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Φωτιάδου Ελένη, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Κωδικοί CPV:
Ιατρικές Υπηρεσίες - CPV: 85121000
Ιατρικές και συναφείς Υπηρεσίες - CPV: 85120000

Διαδικασία διαγωνισμού:
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού:
Α) «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/ και αφορά στη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε πεντακόσια (500) άτομα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Αρριανών, ΔΕ Φιλλύρας, ΔΕ Αρριανών, ΔΕ Οργάνης και ΔΕ Κέχρου, με ισομερή κατανομή των φύλων (50% άνδρες και 50% γυναίκες) στη βάση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου στις ΔΕ.
Β) «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο» / Δράση 5.4 /και δύο (Β1 και Β2)σκέλη:
Το πρώτο σκέλος (Β1) αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα σε εξακόσια (600) άτομα στις ΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσολογικού προφίλ που έχουν προκύψει από τα δύο ως άνω εκπονηθέντα μέσω άλλης σύμβασης Παραδοτέα (3.2 και 3.3) και θα προσαρμοστούν ανάλογα με βάση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων του πρώτου μέρους (Α) του αντικειμένου της παρούσας.
Το δεύτερο σκέλος (Β2) περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ομαδικών θεματικών συνεδριών προς τον πληθυσμό για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες σε κάθε μία από τις ΔΕ του Δήμου με αντικείμενο την υγιή διαβίωση και την πρόληψη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής :
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ A: «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου», εκτιμώμενης αξίας 33.847,74 € πλέον ΦΠΑ 24%: 652,26 €,
ΤΜΗΜΑ Β: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο», εκτιμώμενης αξίας 43.866,35 € πλέον ΦΠΑ 24%: 1.133,65 €.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.714,09 €, ΦΠΑ : 1.785,910 €).

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια Σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 85861.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

 | προκήρυξη | | διακήρυξη | | μελέτη | | ΤΕΥΔ | | έντυπο οικονομικής προσφοράς |  

 

 

  • Δημιουργήθηκε στις