Skip to main content

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ"

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα , Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313-52828, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 69.677,42 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 86.400 € .

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 51.346,66 Ευρώ
Συνολική Δαπάνη Εργασιών 51.346,66 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.242,40 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 9.088,36 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 16.722,58 €
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 87098)
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-2-2020
λόγω αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr )
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.393,55 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με ποσό 73.400 € & από Ίδιους Πόρους Δήμου Αρριανών με ποσό 13.000 € , στον Κ.Α.: 61.7135.01 / Απόφαση Ένταξης με Αρ.Πρωτ.47960/12-9-2018
13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 121 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους ν.4472/17, ν. 4497/17 & ν. 4605/19.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ,  Ε. Σ. Υ,  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ)ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ),  ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗΣΑΥΦΑΥ,  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Δημιουργήθηκε στις