Skip to main content
RSS

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Ο Υγιής Δήμος - Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Επαναπροκηρύσσει τον ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την:
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”».

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,τηλ. +30 2531352824, φαξ: +30 2531352826, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Φωτιάδου Ελένη, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού:
Α) «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/ και αφορά στη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε πεντακόσια (500) άτομα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Αρριανών, ΔΕ Φιλλύρας, ΔΕ Αρριανών, ΔΕ Οργάνης και ΔΕ Κέχρου, με ισομερή κατανομή των φύλων (50% άνδρες και 50% γυναίκες) στη βάση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου στις ΔΕ.
Β) «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο» / Δράση 5.4 /και δύο (Β1 και Β2)σκέλη:
Το πρώτο σκέλος (Β1) αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα σε εξακόσια (600) άτομα στις ΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσολογικού προφίλ που έχουν προκύψει από τα δύο ως άνω εκπονηθέντα μέσω άλλης σύμβασης Παραδοτέα (3.2 και 3.3) και θα προσαρμοστούν ανάλογα με βάση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων του πρώτου μέρους (Α) του αντικειμένου της παρούσας.
Το δεύτερο σκέλος (Β2) περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ομαδικών θεματικών συνεδριών προς τον πληθυσμό για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες σε κάθε μία από τις ΔΕ του Δήμου με αντικείμενο την υγιή διαβίωση και την πρόληψη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής :
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ A: «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου», εκτιμώμενης αξίας 33.847,74 € πλέον ΦΠΑ 24%: 652,26 €,
ΤΜΗΜΑ Β: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο», εκτιμώμενης αξίας 43.866,35 €
πλέον ΦΠΑ 24%: 1.133,65 €.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.714,09 €, ΦΠΑ : 1.785,910 €).

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr).
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια Σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 124980.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

 

ΑΜΕΤΡΙΤΒΑΝ

 

 

| Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | ΤΕΥΔ | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | | Οδηγίες

  • Δημιουργήθηκε στις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από άγονο διαγωνισμό)

Ο Δήμαρχος Αρριανών

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 32 παρ. 1 & 2  του Ν.4412/2016 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

- Την υπ΄αριθμ.   69/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης μετά από  άγονο διαγωνισμό να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 10.00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου για την προμήθεια αντ/κών οχημάτων του Δήμου και κριτήρια κατακύρωσης:

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των προϋπολογισμού 73.977,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Η αναφερόμενη διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2531352800 και στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Δημιουργήθηκε στις

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμος Αρριανών προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 03/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αναλυτικά  στοιχεία  και  προδιαγραφές  των προς  προμήθεια  ειδών και  υλικών  καθώς  και  οι  εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV) : 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6 , 31531000-7, 31532800-2.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αρριανών.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.: 20.7135.06 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αρριανών των οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 & 2028, ως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2020

20.7135.06

12.400,00

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2021

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2022

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2023

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2024

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2025

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2026

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2027

20.7135.06

164.333,40

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

2028

20.7135.06

164.333,42

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

               1.327.067,22 €

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Βασική  προϋπόθεση  συμμέτοχης  όλων των παραπάνω  περιπτώσεων  αποτελεί  το  κριτήριο  να  ασκούν δραστηριότητα  σχετική  με  το   αντικείμενο  της  προμήθειας  (παραγωγή  ή/και  εμπορία  φωτιστικού εξοπλισμού)  και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μια χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (21.404,31 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.arriana.gr

 

| ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΕΕΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΕΕΣ XML | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ |

  • Δημιουργήθηκε στις

Συνοπτικός διαγωνισμός: Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δ. Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δ. Αρριανών», εκτιμώμενης αξίας 59.659,67 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14,318.32€) και CPV:34300000-0, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και από την παρ. 19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών, στον δικτυακό τόπο: www.arriana.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

 

| ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΥΔ | ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή) |  Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ συμπλήρωσης ΤΕΥΔ  |

 

  • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5"

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ AΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5» με προϋπολογισμό 177.419,33 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 42.580,64 € και CPV: 45212200-8.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 1.795,10 Ευρώ
β. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» με προϋπολογισμό 30.867,15 Ευρώ
γ. «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 19.182,50 Ευρώ
δ. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» με προϋπολογισμό 18.000,00 Ευρώ
ε. «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 60.526,90 Ευρώ
Δαπάνη Εργασιών 130.371,65 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.466,90 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 23.075,78 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Απολογιστικά 505,00 €, Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 42.580,64 €

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 88503).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 Μ.Μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 Π.Μ.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.


| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ || ΜΕΛΕΤΗ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΤΕΥΔ || ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή) || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-949-13.02.2018-Οδηγία-23 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |

  • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ"

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα , Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313-52828, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 69.677,42 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 86.400 € .

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 51.346,66 Ευρώ
Συνολική Δαπάνη Εργασιών 51.346,66 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.242,40 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 9.088,36 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 16.722,58 €
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 87098)
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-2-2020
λόγω αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr )
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.393,55 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με ποσό 73.400 € & από Ίδιους Πόρους Δήμου Αρριανών με ποσό 13.000 € , στον Κ.Α.: 61.7135.01 / Απόφαση Ένταξης με Αρ.Πρωτ.47960/12-9-2018
13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 121 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους ν.4472/17, ν. 4497/17 & ν. 4605/19.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ,  Ε. Σ. Υ,  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ)ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ),  ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗΣΑΥΦΑΥ,  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Δημιουργήθηκε στις

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Ο Υγιής Δήμος - Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”».

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,τηλ. +30 2531352824, φαξ: +30 2531352826, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Φωτιάδου Ελένη, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Κωδικοί CPV:
Ιατρικές Υπηρεσίες - CPV: 85121000
Ιατρικές και συναφείς Υπηρεσίες - CPV: 85120000

Διαδικασία διαγωνισμού:
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού:
Α) «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/ και αφορά στη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε πεντακόσια (500) άτομα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Αρριανών, ΔΕ Φιλλύρας, ΔΕ Αρριανών, ΔΕ Οργάνης και ΔΕ Κέχρου, με ισομερή κατανομή των φύλων (50% άνδρες και 50% γυναίκες) στη βάση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου στις ΔΕ.
Β) «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο» / Δράση 5.4 /και δύο (Β1 και Β2)σκέλη:
Το πρώτο σκέλος (Β1) αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα σε εξακόσια (600) άτομα στις ΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσολογικού προφίλ που έχουν προκύψει από τα δύο ως άνω εκπονηθέντα μέσω άλλης σύμβασης Παραδοτέα (3.2 και 3.3) και θα προσαρμοστούν ανάλογα με βάση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων του πρώτου μέρους (Α) του αντικειμένου της παρούσας.
Το δεύτερο σκέλος (Β2) περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ομαδικών θεματικών συνεδριών προς τον πληθυσμό για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες σε κάθε μία από τις ΔΕ του Δήμου με αντικείμενο την υγιή διαβίωση και την πρόληψη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής :
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ A: «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου», εκτιμώμενης αξίας 33.847,74 € πλέον ΦΠΑ 24%: 652,26 €,
ΤΜΗΜΑ Β: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο», εκτιμώμενης αξίας 43.866,35 € πλέον ΦΠΑ 24%: 1.133,65 €.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.714,09 €, ΦΠΑ : 1.785,910 €).

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια Σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 85861.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

 | προκήρυξη | | διακήρυξη | | μελέτη | | ΤΕΥΔ | | έντυπο οικονομικής προσφοράς |  

 

 

  • Δημιουργήθηκε στις