Skip to main content

Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση εννέα (9) δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Δοκού, για γεωργική χρήση με λήξη των μισθώσεων την 27-12-2025

Ο Δήμαρχος Αρριανών επαναπροκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση εννέα (9) Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στον οικισμό Δοκού του Δήμου Αρριανών συγκεκριμένα των υπ’ αριθ.:  1, 15, 38, 48, 53, 57, 58, 69, 83 δημοτικών αγροτεμαχίων.

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στην έδρα του Δήμου Αρριανών και στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 05 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο  (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Δοκού, γεγονός που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου

Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης

       Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ| Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με προϋπολογισμό 157.257,85 € πλέον ΦΠΑ 24% 37.741,88 €, ήτοι 194.999,73€ και CPV: 45233120-6.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 9.024,00

β. «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 74.373,30€

γ. «ΤΕΧΝΙΚΑ» με προϋπολογισμό 18.208,80

δ. «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 1.697,40

Δαπάνη Εργασιών 103.303,50€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.594,63€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 18.284,72€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 17.075,00€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr      (Α/Α : 208287).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/07/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.145,16 Ευρώ και ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ στον Κ.Α. 30.7323.98

13. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

| ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 65/2024  || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ||ΜΕΛΕΤΗ||ΕΣΥ|| ΦΑΥ || ΕΕΕΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση εννέα (9) δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Δοκού, για γεωργική χρήση με λήξη των μισθώσεων την 27-12-2025

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση εννέα (9) Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στον οικισμό Δοκού του Δήμου Αρριανών συγκεκριμένα των υπ’ αριθ.: 1, 15, 38, 48, 53, 57, 58, 69, 83 δημοτικών αγροτεμαχίων.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Αρριανών και στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).
Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Δοκού, γεγονός που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου
Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.
Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ| |ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ|

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024» για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρριανών συνολικής εκτιμώμενης αξίας 83.467,77 € με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους»

34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και ελαστικών για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2024, με διάρκεια υλοποίησης από την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η συγκεκριμένη προμήθεια διακρίνεται σε δύο τμήματα, Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και Προμήθεια Ελαστικών οχημάτων.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00..
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 30-04-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 347407 (Όσον αφορά την προμήθειας ανταλλακτικών)

                                                        347410  (Όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών),

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Με βάση την αριθ. 13/2024 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 83.467,77 € με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τα Κ.Α. του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως και την 31-12-2024, ή την λήξη του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου σε προγενέστερο χρόνο.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.346,25 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Δ.Ε. 40/2024 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αρριανών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 23/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής  Οδοποιίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την με αριθ. 6/2024 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): [90722300-7]- Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 138.985,15 € με Φ.Π.Α. 24% (112.084,80 € χωρίς Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης.

Για τη συγκεκριμένη παροχή έχει εκδοθεί η με αρ. 133/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «345876».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

26-02-2024, ημέρα Δευτέρα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:

26-02-2024, ημέρα Δευτέρα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:

14-03-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

21-03-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2,00% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής (είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης) απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. (άρθρο 72, παρ. 1 του ν. 4412/2016).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Τόπος: Δήμος Αρριανών.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.arriana.gr.

Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr.

 

| ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 23/2024 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ |

 

 • Δημιουργήθηκε στις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

 

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την:

Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2024, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300,  Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραολάνης Ευάγγελος, ιστοσελίδα: www.arriana.gr, κωδικός NUTS: EL 513

 

Κωδικοί CPV στα καύσιμα και στα λιπαντικά:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   CPV: 09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ           CPV: 09134100-8

ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ          CPV: 09132100-4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                             CPV : 09211000-1

Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός

 

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2024:

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΚΑΥΣΙΜΑ

279.032,25 €

66.967,74 €

345.999,99 €

2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

20.161,29 €

4.838,71 €

25.000,00 €

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Β)

299.193,54 €

71.806,45 €

370.999,99 €

 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 69.563,53 λίτρα

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 140.152,56 λίτρα

Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 8.014,42 λίτρα

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην υπ΄ αριθ. 112/2023 μελέτη του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά  του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά τμήμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά (5.983,87 €). Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ

5.580,64 €

Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

403,23 €

Τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)

 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους του φορέα υλοποίησης.

 

Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα , Τηλ: +30 2132141216

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Διάρκεια Σύμβασης: Από την 01/01/2024 ή την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 31/12/2025 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της

προμήθειας

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού για το τμήμα «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» είναι 267179 και για το τμήμα «Προμήθεια Λιπαντικών» 267182.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  17/11/2023.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

 | ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε | | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | | ΜΕΛΕΤΗ | | ΕΕΕΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του με αριθ. 1 δημοτικού καταστήματος εμβαδού 42,38 τ.μ που βρίσκεται στην πλατεία Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου:

ΑΡΙΘ. 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Έκταση:         42,38 τ.μ.

Πόλη:              Αρριανά

Δήμος:            Αρριανών

Οδός:              πλατεία Αρριανών συνορευόμενο προς νότο με ιδιοκτησία Σουλειμάν Νεντήμ προς ανατολή με δρόμο, προς βορρά με δρόμο και προς δύση με δημοτικό κατάστημα

Όρια:              Εντός του Δήμου

Είδος:             Ισόγειο κατάστημα  

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου

Αρριανών  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 14-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ..

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι για το με αρ. 1 δημοτικό κατάστημα το ποσό των δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17,50€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313 52800, 25313 52824.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ |  | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | | |ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.| |ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.|

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

                 simaia.png                                                                                                                                          ee.png                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ     

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                            ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)                                                                                                                   

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                            Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

123.png                                                                                                                                                          1234.png                                         

ΜΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. του Π.Α.Α

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

                                                                                                Αρ.Πρωτ.: 8105/26-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

 

Ο Δήμος Αρριανών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» (CPV) : 32441200-8 – «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» και 42122130-0 «Αντλίες νερού Κωδικός ΝUTS: EL513, με προϋπολογισμό 1.553.350 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 372.804€).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευομένων ειδών.

Το παρόν έργο αφορά τα δίκτυα άρδευσης που διαχειρίζεται ο Δήμος Αρριανών και αφορούν στον κάμπο της Ροδόπης και θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 1. Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού με προϋπολογισμό 201.122€
 2. Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος με προϋπολογισμό 117.463€
 3. Υποσύστημα Αντλητικών Συγκροτημάτων με προϋπολογισμό 111.060€
 4. Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος με προϋπολογισμό 402.336€
 5. Υποσύστημα Φορητού Εξοπλισμού με προϋπολογισμό 64.400€
 6. Υποσύστημα Εξοπλισμού Πληροφορικής με προϋπολογισμό 22.367€
 7. Υποσύστημα Λογισμικών Εφαρμογής με προϋπολογισμό 328.335€
 8. Υποσύστημα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με προϋπολογισμό 88.567€

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.arriana.gr )

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1/11/2023, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 7/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α Συστήματος: 231141), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα μία χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ (31.067,00 €) και ισχύ (30 ημέρες) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι την 1/12/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.  του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036166879), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210008.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2631/20-07-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αρριανών Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Αρριανών  (Δημαρχείο Φιλλύρας), μέχρι τις 01-11-2023 (ημερομηνία).

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 21/09/2023

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 082/1 με ενάριθμο 2023ΣΕ08210008.

 

O.E. 102/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αναλυτική Περιγραφή | |ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τιμολόγιο Μελέτης| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΣY |ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΕΕΣ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τεχνικές Προδιαγραφές || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς |ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ||  || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ || ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ || ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                                                                    

 • Δημιουργήθηκε στις

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας, που βρίσκεται στη θέση «Αγελαδόδρομος», επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, στην Τοπική Κοινότητα Αράτου του Δήμου Αρριανών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12/09/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών, στην Φιλλύρα, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

Το κατώτερο όριο πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) € .

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας, ως εγγύηση, ύψους 500,00€ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΕΛΑΔΟΔΡΟΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  ΣΤΙΣ 12-09-2023».

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ |  | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | | |ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.| |ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.|

 • Δημιουργήθηκε στις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του τμήματος της «Προμήθειας Ελαστικών» (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατόπιν της αριθ. 81/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του τμήματος της «Προμήθειας Ελαστικών» για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρριανών συνολικής εκτιμώμενης αξίας τμήματος «Προμήθειας Ελαστικών» 20.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους»

34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2023, με διάρκεια υλοποίησης από την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 08-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 208145

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Με βάση την αριθ. 62/2023 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τα Κ.Α. του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως και την 31-12-2023, ή την λήξη του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου σε προγενέστερο χρόνο.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 4593/07-06-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012827694 2023-06-07) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ο.Ε. 54/2023 || ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ |ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις