ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων αυτού καθώς και άλλων συλλογικών ή μη οργάνων όταν απαιτηθεί.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών ή εντός των ορίων της Κοινότητας Φιλλύρας.

Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος, να έχει «ωφέλιμη» επιφάνεια μεγαλύτερη από 120 τ.μ. και ύψος πάνω από 3,50μ, να έχει πρόσωπο σε κεντρικό οδό/δρόμο. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να διαθέτει χώρους υγιεινής, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Επίσης το ακίνητο να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο.

Επίσης να είναι στην πλήρη αποκλειστική  κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον (6) χρόνια, σε περίπτωση που αυτό θα κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου την αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγραφεί τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

γ. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο αντίστοιχα

δ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407 2010).

στ. Στέλεχος οικοδομικής άδειας και κάτοψη του χώρου.

Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352824.

 

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 244.595,10 πλέον ΦΠΑ 24% 58.702,82, ήτοι 303.297,92 και CPV: 45112700-2.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. «OIKOΔΟΜΙΚΑ»
  • «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 4.853,50 Ευρώ
  • «ΕΚΣΚΑΦΕΣ» με προϋπολογισμό 4.754,20 Ευρώ
  • «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» με προϋπολογισμό 12.950,35 Ευρώ
  • «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 43.577,00 Ευρώ
  • «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με προϋπολογισμό 17.260,00 Ευρώ
  • «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 2.707,85 Ευρώ
 2. «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
  • «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» με προϋπολογισμό 7.788,65 Ευρώ
  • «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 52.154,72 Ευρώ
  • «ΛΟΙΠΑ» με προϋπολογισμό 32.397,82 Ευρώ

 

Δαπάνη Εργασιών 178.444,09 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.119,94 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 31.584,60 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 58.702,82 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.446,47 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 193265).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.891,90 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στον Κ.Α. 61.7326.02

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

|ΜΕΛΕΤΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ  || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 100/2022ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ |

 

ΣΧΕΔΙΑ:

| T1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ || A01 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ || A02 ΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || A03 ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ || Λ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || Λ2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || Λ3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || O4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑ || 3D ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΟΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στον οικισμό Δοκού για αντιπλημμυρική προστασία.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού  προκειμένου να εκπληρωθεί ο Δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

 • Να βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής του οικισμού Δοκού.
 • Να συνορεύει δυτικά με τον Μακροπόταμο και ανατολικά ή νότια όπου αυτό είναι δυνατό με το ρέμα που αποτελεί και την δίοδο διέλευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή.
 • Να είναι μεγαλύτερο των 2,5 στρεμμάτων.
 • Να έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό η εύκολη πρόσβαση από αγροτική οδό.
 • Να είναι στην πλήρη αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
 • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
 • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση κοινής προσφοράς), τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),

β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,

γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4495/2017)

στ. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρριανών στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, Τ.Κ. 69300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες. Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352824.

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του τμήματος Β «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» και του τμήματος Ζ «Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατόπιν της αριθ. 26/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής (κατ’ είδος), για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του τμήματος Β «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» και του τμήματος Ζ «Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τμήμα Β «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» εκτιμώμενης αξίας 4.785,00 χωρίς Φ.Π.Α..

Τμήμα Ζ «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» εκτιμώμενης αξίας 189.952,00 χωρίς Φ.Π.Α..

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 39000000-2 «Εξοπλισμός Γραφείου»

42500000-1 «Εξοπλισμός Ψύξης-Θέρμανσης»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι (338.066,86) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 11-08-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 156887 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου),

                                                        156889 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακόσια εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.18575/10.03.2021 (ΑΔΑ:ΨΚ9146ΜΤΛ6-ΟΦΥ) απόφαση Ένταξη Πράξης του Δήμου Αρριανών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 338.066,86€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αρριανών Ν. Ροδόπης.
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 9910/30-11-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009629854 2021-11-30) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

 

 

Απόφαση ΟΕ || Απόφαση ΟΕ για επαναπροκήρυξη| | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Συγγραφή Υποχρεώσεων | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | |Δημοσίευση Προκήρυξης στην Εφημερίδα Ε.Ε|| ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΟΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στον οικισμό Δοκού για αντιπλημμυρική προστασία.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού  προκειμένου να εκπληρωθεί ο Δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

 • Να βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής του οικισμού Δοκού.
 • Να συνορεύει δυτικά με τον Μακροπόταμο και ανατολικά ή νότια όπου αυτό είναι δυνατό με το ρέμα που αποτελεί και την δίοδο διέλευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή.
 • Να είναι μεγαλύτερο των 2 στρεμμάτων.
 • Να έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό η εύκολη πρόσβαση από αγροτική οδό.
 • Να είναι στην πλήρη αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα , η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
 • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
 • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),

β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,

γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4495/2017)

στ. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου εις διπλούν για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρριανών στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, Τ.Κ. 69300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες. Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352805.

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στον οικισμό Αράτου για την επέκταση των υπάρχοντών νεκροταφείων. Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επι ποινή αποκλεισμού προκειμένου να εκπληρωθεί ο Δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

 • Να βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής του οικισμού Αράτου.
 • Να είναι όμορο στα δημοτικά κοιμητήρια του οικισμού Αράτου, κατά το μεγαλύτερο μέρος μιας πλευράς του.
 • Να είναι μεγαλύτερο του ενός στρέμματος.
 • Να έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό.
 • Να είναι στην πλήρη αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα , η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
 • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις
 • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η αίτηση η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφει:

1) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο

2) Την λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, την έκτασή του κτλ.

3) Την θέση στην οποία αυτό βρίσκεται

και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίου αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Β) Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου

Γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλάκειο.

Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352805.

Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | 

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αρριανών

 

1.png  2.png

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση

για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.

Το Σ.Φ.Η.Ο συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν/σταθμεύουν στο Δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
 • Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες - διαβούλευση
 • Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Αρριανών έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο. Έπειτα από αξιολόγηση των σεναρίων από τους μελετητές, επιλέχθηκε το βέλτιστο εξ αυτών και στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.  

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες (μέχρι 18/12/2021).

Σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.

 

Ηλεκτρονικό Link (Google Form) :https://forms.gle/WwhS2AttWWBh8bRz8

Το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων και χαρτών για τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr, όπου αναρτάται και η παρούσα πρόσκληση.

 

Πρόσκληση | | Συνοδευτικό Υλικό |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής (κατ’ είδος), για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 338.066,85 € με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 37415000-0 «Αθλητικός Εξοπλισμός»

39000000-2 «Εξοπλισμός Γραφείου»

33141620-2 «Εξοπλισμός Ιατρείου»

44115210-4 «Υδραυλικός εξοπλισμός»

31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»

42500000-1 «Εξοπλισμός Ψύξης-Θέρμανσης»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι (338.066,86) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00..
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 140948 (Όσον αφορά την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού),

                                                        140950 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου),

                                                        140951 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου), 

                                                        140952 (Όσον αφορά την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού),

                                                        140953 (Όσον αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), 

                                                        140954 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακόσια εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.18575/10.03.2021 (ΑΔΑ:ΨΚ9146ΜΤΛ6-ΟΦΥ) απόφαση Ένταξη Πράξης του Δήμου Αρριανών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 338.066,86€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αρριανών Ν. Ροδόπης.
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 5.452,67 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν στο ΕΕΕΣ το μηχάνημα για το οποίο συμμετέχουν και δίνουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Συγγραφή Υποχρεώσεων | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | |Δημοσίευση Προκήρυξης στην Εφημερίδα Ε.Ε|| ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

       Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στον οικισμό Δοκού του Δήμου Αρριανών.

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί   στον οικισμό Δοκού, την 6η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο  (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΟΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 6-12-2021».

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Δοκού, γεγονός που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου.

Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης.

       Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Έχοντας υπόψη

 • Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 • Το άρθρο 192 του ΔΚΚ
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 • Την αρίθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΓΤΩΨΣ-87Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 100/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΦΦΩΨΣ-ΡΡΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 869/2021 Απόφαση Δημάρχου Αρριανών

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου οικοπέδου στον οικισμό Αγιοχωρίου για την κατασκευή παιδικής χαράς.

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

 • Δημαρχείο
 • Φιλλύρα
 • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
 • Τηλ: 2531352800
 • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.