Skip to main content

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Αρριανών για το έτος 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αρριανών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 22/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Εργασίες Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Αρριανών για το έτος 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την με αριθ. 39/2023 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): [90722300-7]- Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 226.920,00 με Φ.Π.Α. 24% (183.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης.

Για τη συγκεκριμένη παροχή έχει εκδοθεί η με αρ. 154/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «185124».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

   09-03-2023, ημέρα Πέμπτη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:

   09-03-2023, ημέρα Πέμπτη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:

   27-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

   31-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2,00% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής (είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης) απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. (άρθρο 72, παρ. 1 του ν. 4412/2016).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Τόπος: Δήμος Αρριανών.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.arriana.gr.

Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr.

 

| Ο.Ε. 22/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ || ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1 || ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2 |

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.867.646,32€ με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 42122430-3 «Φυγοκεντρικές αντλίες».

32441200-8«Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών». Τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των προωθητικών αντλιοστασίων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή τους. Την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πινάκων ισχύος που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των αντλητικών συγκροτημάτων, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης στροφών που συμβάλουν εκτός των άλλων και στην επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των ηλεκτροκινητήρων.
 2. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 3-3-2023 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 18-4-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 184597

       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον»
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι 23 μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ο 1 μήνας αφορά στην δοκιμαστική λειτουργία
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (46.252,36 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

O.E. 18/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αναλυτική Περιγραφή || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΣY || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΕΕΣ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τεχνικές Προδιαγραφές || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Σχέδιο Σύμβασης || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ || ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ || ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Δημιουργήθηκε στις

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα , Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313-52828, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 1.168.130,13 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%   280.351,23 € , ήτοι 1.448.481,00 € .

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 30.794,50 Ευρώ
 2. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με προϋπολογισμό 4.980,10 Ευρώ
 3. «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» με προϋπολογισμό 771.870,00 Ευρώ
 4. «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 8.958,30 Ευρώ

Δαπάνη Εργασιών 816.602,90 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.988,52 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 144.538,71 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 60.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 280.351,23 €

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος promitheus.gov.gr (Α/Α : 195866)
 2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
 4. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
 5. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 6. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
 7. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 23.362,60 Ευρώ και ισχύος Δέκα τριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
 9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) ΗΜΕΡΕΣ- ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Κ.Α. 64.7333.02.
 11. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
 12. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

|| ΜΕΛΕΤΗ || ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΣΑΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 8/2022 ||

 • Δημιουργήθηκε στις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5» με προϋπολογισμό 87.016,13 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 20.883,87, ήτοι 107.900,00 € και CPV: 45212200-8.
Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- TEXNIKA» με προϋπολογισμό 34.337,09 Ευρώ
β. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» με προϋπολογισμό 13.044,01 Ευρώ
γ. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» με προϋπολογισμό 9.150,00 Ευρώ
Δαπάνη Εργασιών 56.531,10 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.175,60 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 10.006,01 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, δαπάνη Αναθεώρησης 10.303,42 €, Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 17.992,26 €
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φ υσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ε νώσεις αυτών που δραστηριοπ οιού νται ω ς
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτ ών Επιχειρήσεων (Μ.Ε .ΕΠ.) που τηρεί ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην Α 1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που είναι εγκατε στημένα σε:
α) σε κράτος
μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτο
ς μέ λος το υ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 194893).
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 /01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1 7 /01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 :00
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.740,32 1.740,32 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ιδίους πόρους στον Κ.Α. 15.7326.14
13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

|| ΜΕΛΕΤΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 128/2022 ||

 • Δημιουργήθηκε στις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρριανών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρριανών» με προϋπολογισμό 1.581.173,79 πλέον ΦΠΑ 24% 379.481,71, ήτοι 1.960.656,00 € και CPV: 45233120-6.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 30.794,50 Ευρώ
 2. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με προϋπολογισμό 4.980,10 Ευρώ
 3. «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» με προϋπολογισμό 1.076.250,00 Ευρώ
 4. «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 8.958,30 Ευρώ

 

Δαπάνη Εργασιών 1.120.982,90 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 201.776,92 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 198.413,97 , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Φ.Π.Α (24%) 379.481,71 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 60.000,00 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr  (Α/Α : 195102).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/01/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 31.623,48 και ισχύος δέκα τριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΥΠΕ.ΕΣ. στον Κ.Α.64.7333.02.

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 • Δημιουργήθηκε στις

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Έχοντας υπόψη:
1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3. Την αριθ. 13/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΘΩΩΨΣ-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αρριανών περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τα έτη 2022 και 2023
4. Την υπ’ αριθμόν 53/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΤΛΩΨΣ-6ΧΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αρριανών.
5. Την αριθ.2/2022 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δειλινών
6. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου
7. Την αριθ.131/2022 (ΑΔΑ: 9Β6ΩΩΨΣ-6Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

επαναπροκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών».

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον οικισμό Δειλινών στις 5-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 201.612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 48.387,10, ήτοι 250.000,00 € και CPV: 45120000-4.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • «ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 27.764,18 Ευρώ
 • «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 25.125,72 Ευρώ
 • «ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 5.662,90 Ευρώ
 • «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 88.500,00 Ευρώ

Δαπάνη Εργασιών 147.052,80 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 26.469,50 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 26.028,35 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.062,25 €.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α: 194377).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.032,26 Ευρώ και ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΔΕ της ΠΑΜΘ στον Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ53100018

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016.

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

|| ΜΕΛΕΤΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 100/2022 ||

 • Δημιουργήθηκε στις

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Έχοντας υπόψη:
1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3. Την αριθ. 13/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΘΩΩΨΣ-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αρριανών περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τα έτη 2022 και 2023
4. Την υπ’ αριθμόν 53/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΤΛΩΨΣ-6ΧΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αρριανών.
5. Την αριθ.2/2022 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δειλινών
6. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου
7. Την αριθ.131/2022 (ΑΔΑ: 9Β6ΩΩΨΣ-6Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική την 14η του μηνός Δεκεμβρίου 2022,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση Δημοτικών
αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών»

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων αυτού καθώς και άλλων συλλογικών ή μη οργάνων όταν απαιτηθεί.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών ή εντός των ορίων της Κοινότητας Φιλλύρας.

Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος, να έχει «ωφέλιμη» επιφάνεια μεγαλύτερη από 120 τ.μ. και ύψος πάνω από 3,50μ, να έχει πρόσωπο σε κεντρικό οδό/δρόμο. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να διαθέτει χώρους υγιεινής, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Επίσης το ακίνητο να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο.

Επίσης να είναι στην πλήρη αποκλειστική  κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον (6) χρόνια, σε περίπτωση που αυτό θα κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου την αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγραφεί τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

γ. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο αντίστοιχα

δ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407 2010).

στ. Στέλεχος οικοδομικής άδειας και κάτοψη του χώρου.

Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352824.

 

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 244.595,10 πλέον ΦΠΑ 24% 58.702,82, ήτοι 303.297,92 και CPV: 45112700-2.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. «OIKOΔΟΜΙΚΑ»
  • «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 4.853,50 Ευρώ
  • «ΕΚΣΚΑΦΕΣ» με προϋπολογισμό 4.754,20 Ευρώ
  • «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» με προϋπολογισμό 12.950,35 Ευρώ
  • «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 43.577,00 Ευρώ
  • «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με προϋπολογισμό 17.260,00 Ευρώ
  • «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 2.707,85 Ευρώ
 2. «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
  • «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» με προϋπολογισμό 7.788,65 Ευρώ
  • «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 52.154,72 Ευρώ
  • «ΛΟΙΠΑ» με προϋπολογισμό 32.397,82 Ευρώ

 

Δαπάνη Εργασιών 178.444,09 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.119,94 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 31.584,60 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 58.702,82 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.446,47 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 193265).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.891,90 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στον Κ.Α. 61.7326.02

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

|ΜΕΛΕΤΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ  || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 100/2022ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ |

 

ΣΧΕΔΙΑ:

| T1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ || A01 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ || A02 ΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || A03 ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ || Λ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || Λ2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || Λ3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ || O4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑ || 3D ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ |

 • Δημιουργήθηκε στις