Skip to main content

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.867.646,32€ με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 42122430-3 «Φυγοκεντρικές αντλίες».

32441200-8«Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών». Τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των προωθητικών αντλιοστασίων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή τους. Την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πινάκων ισχύος που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των αντλητικών συγκροτημάτων, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης στροφών που συμβάλουν εκτός των άλλων και στην επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των ηλεκτροκινητήρων.
 2. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 3-3-2023 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 18-4-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 184597

       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον»
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι 23 μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ο 1 μήνας αφορά στην δοκιμαστική λειτουργία
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (46.252,36 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

O.E. 18/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αναλυτική Περιγραφή || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΣY || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΕΕΣ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τεχνικές Προδιαγραφές || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Σχέδιο Σύμβασης || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ || ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ || ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Δημιουργήθηκε στις