Skip to main content

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

 

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την:

Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2024, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300,  Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραολάνης Ευάγγελος, ιστοσελίδα: www.arriana.gr, κωδικός NUTS: EL 513

 

Κωδικοί CPV στα καύσιμα και στα λιπαντικά:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   CPV: 09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ           CPV: 09134100-8

ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ          CPV: 09132100-4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                             CPV : 09211000-1

Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός

 

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2024:

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΚΑΥΣΙΜΑ

279.032,25 €

66.967,74 €

345.999,99 €

2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

20.161,29 €

4.838,71 €

25.000,00 €

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Β)

299.193,54 €

71.806,45 €

370.999,99 €

 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 69.563,53 λίτρα

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 140.152,56 λίτρα

Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 8.014,42 λίτρα

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην υπ΄ αριθ. 112/2023 μελέτη του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά  του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά τμήμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά (5.983,87 €). Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ

5.580,64 €

Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

403,23 €

Τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)

 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους του φορέα υλοποίησης.

 

Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα , Τηλ: +30 2132141216

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Διάρκεια Σύμβασης: Από την 01/01/2024 ή την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 31/12/2025 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της

προμήθειας

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού για το τμήμα «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» είναι 267179 και για το τμήμα «Προμήθεια Λιπαντικών» 267182.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  17/11/2023.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

 | ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε | | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | | ΜΕΛΕΤΗ | | ΕΕΕΣ |

  • Δημιουργήθηκε στις