• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ: 1/2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ονομαστική κατάσταση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ονομαστική κατάσταση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πιίνακας επιλογής ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πιίνακας επιλογής ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πίνακας απορριπτέων ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χρήση Μάσκας στις Λαϊκές Αγορές

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών , είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας για τους πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς) καθώς και τους καταναλωτές / κοινό.

Η μη τήρηση του μέτρου επιβάλλει πρόστιμο 150,00 €. (Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29-08-2020, ΦΕΚ 3611/τ.Β΄)

Για το συλλογικό καλό και την προστασία της δημόσιας υγείας παρακαλείστε να τηρείτε τα μέτρα.

Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω κοροναϊού

Γνωστοποιούμε Την πρόσληψη πέντε (5) εργατών καθαριότητας και τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων έργου (Γκρέιντερ) με τετράμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού COVID- 19 στο Δήμο Αρριανών.

 Γνωστοποίηση 

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου Αρριανών

Σας καλούμε, να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δια περιφοράς , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας (fax), που θα γίνει την 23 η Ιουλίου του έτους 2020 , ημέρα Πέμπτη , με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 π.μ. , με θέμα ημερήσιας διάταξης : «Κυκλοφοριακή Μελέτη – Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά»».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΣΕΚΗ ΑΛΗ

Λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δ. Αρριανών για το χρονικό διάστημα 22/06/2020 έως και 28/06/2020

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α./Γ.Π.οικ.37992/17-06-2020 (ΦΕΚ 2401, τεύχος Β.΄) ,για το χρονικό διάστημα 22/06/2020 έως και 28/06/2020 , τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, του Δήμου Αρριανών, με τους κάτωθι όρους:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

2. Με την παρούσα, καταργείται η υπ’ αριθμ. 656/2020 Απόφαση Δημάρχου Αρριανών, με την οποία οριζόταν οι συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) , στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αρριανών για το διάστημα 22/06/2020 έως και 24/06/2020.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πυροπροστασίας 2020 - 2η πρόσκληση

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη :

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» (ΦΕΚ 102-Α-12-6-2018). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις

(3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις

(4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.3. Την αριθ.πρωτ.26258/28-4-2020 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»4. Την αριθ. 30/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη ενός (1) εργάτη/εργάτριας γενικών καθηκόντων με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αρριανών.

A/A  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.

Εργάτες/Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων

 1. Δεν απαιτούνται προσόντα (παρ. 2 του Ν.2527/1997) Τέσσερις (4) μήνες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 22-06-2020 ως και 26-06-2020 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα τκ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Δήμου Ιωάννα Ευαγγέλου τηλ. 25313 52806. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.